Kolejní řád

Vnitřní norma Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.26/05
Správa účelových zařízení

KOLEJNÍ ŘÁD

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Kolejní řád upravuje provozní podmínky ubytování na vysokoškolských kolejích (dále jen „koleje“) Vysoké školy chemicko technologické v Praze (dále je „VŠCHT Praha“).
2. Koleje jsou spravovány Správou účelových zařízení (dále jen „SÚZ“), v jejímž čele stojí ředitel. Činnost SÚZ se řídí Statutem VŠCHT Praha a Organizačním řádem SÚZ.
3. Kolej je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a zaměstnanců VŠCHT Praha, studentů a zaměstnanců ostatních vysokých škol v rámci spolupráce mezi vysokými školami, hostů školy a ostatních osob v rámci volné lůžkové kapacity.
4. Za provoz koleje odpovídá vedoucí koleje.

Článek II
Práva a povinnosti ubytovaného

1. Ubytování na kolejích se řídí Občanským zákoníkem, Smlouvou o ubytování, Kolejním řádem, požárními a bezpečnostními předpisy, výnosy rektora a příkazy ředitele SÚZ.

2. Ubytovaný má dále právo:
a) na výměnu ložního prádla (1 x týdně),
b) na bezplatné užívaní povolených elektrických spotřebičů,
c) plně využívat veškeré prostory koleje určené pro potřeby ubytovaných,
d) přemístit inventář pokoje a umístit vlastní drobné doplňky interiéru,
e) se souhlasem vedení koleje, spolubydlících a při prokázání nezávadného zdravotního stavu přechovávat drobná domácí zvířata (ubytovaný plně odpovídá za škody způsobené zvířetem),
f) na přijímání návštěv dle pravidel uvedených v čl. II, odst. 5,
g) na dodržovaní svého soukromí,
h) reklamovat kvalitu poskytovaných služeb.

3. Ubytovaný je dále povinen:
a) dodržovat normy a pravidla, která se vztahují k provozu koleje,
b) zachovávat principy občanského soužití včetně dodržování nočního klidu od 23.00 hod. do 6.00 hod.,
c) při vstupu do koleje bez vyzvání předkládat na vrátnici ubytovací průkaz,
d) zabezpečovat úklid pokoje a po ukončení pobytu uvést pokoj do původního stavu (s přihlédnutím k běžnému opotřebení),
e) umožnit osobám pověřeným ubytovatelem vstup do pokoje (v případě havárie a důvodného podezření z porušování podmínek pro ubytování bez předběžného ohlášení, v ostatních případech po předběžném ohlášení – minimálně 3 pracovní dny předem oznámením na veřejné nástěnce),
f) hlásit neprodleně závady a škody na vrátnici koleje,
g) uzamykáním zabezpečit pokoj proti neoprávněnému vstupu.

4. Ubytovanému je zakázáno:
a) zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu (včetně výměny zámků a zámkových vložek),
b) odnášet nábytek a vybavení z pokoje,
c) používat nepovolené elektrické spotřebiče.

5. Návštěvy
a) za návštěvu se v tomto smyslu nepovažují studenti a zaměstnanci ubytovaní na kolejích VŠCHT Praha,
b) návštěva je povinna předložit na vrátnici průkaz totožnosti, uvést jméno navštíveného, zapsat se do Knihy návštěv a při ukončení návštěvy se odhlásit,
c) vstup návštěvy do objektu je povolen pouze v doprovodu a za přítomnosti navštíveného, za přihlášení návštěvy a její chování odpovídá navštívený,
d) návštěva má přístup na pokoj pouze se souhlasem spolubydlících a je povinna opustit kolej do 01.00 hod. Po 01.00 hod. může návštěva setrvat v objektu pouze za následujících podmínek:
- zapsání na vrátnici do Domovní knihy
- přítomnosti navštíveného po dobu návštěvy
- souhlas přítomných spolubydlících
- zaplacení stanoveného poplatku
e) nepřetržité trvání návštěvy je povoleno maximálně 3 dny, návštěvník je oprávněn strávit v objektu maximálně 6 nocí za kalendářní měsíc.

6. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách (pokud jsou zřízeny a označeny), na pokojích a buňkách pouze se souhlasem všech spolubydlících.

Článek III
Provoz koleje

1. Informace, které se týkají provozu koleje a administrativy spojené s ubytováním, jsou zveřejňovány na veřejných nástěnkách a internetových stránkách.
2. Vedení SÚZ spolupracuje s řádně zvolenou Kolejní radou.

Tento Kolejní řád nabývá účinnosti dne 6.9.2005

Ing. Stanislav Starý
ředitel VŠCHT Praha – SÚZ
Prof. Ing. Vlastimil Růžička
rektor VŠCHT Prahazpět